หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-14 10:50:58

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Cr. Facebook: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา /ภาพถ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา