หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-14 10:47:21

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr. Facebook: ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล /ภาพถ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา