หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-14 10:45:44

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕  และในรูปแบบออนไลน์ google meet 

ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา