หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ และ "ปรัชญาทั่วไป" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต
บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ และ "ปรัชญาทั่วไป" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 14:12:57

บรรยากาศการเรียนการสอนหลักสูตรปริชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ รายวิชา "สัมมนาปรัชญา" โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ และ "ปรัชญาทั่วไป" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิตเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.00 น. โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet