หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ศศ.ม.) ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
การเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ศศ.ม.) ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 14:08:16

การเรียนการสอนออนไลน์ #ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

อาจารย์ ดร.ชัยเดช ช่างเพียร (อาจารย์ผู้สอน)