หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมการาจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
ประชุมเตรียมความพร้อมการาจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-05-17 09:33:51

ประชุมเตรียมความพร้อมการาจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย


            เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ท่านรศ.ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และอีกทั้งยังมี ศ.กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ร่วมกับ ทีมงานบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. ปรีชา วรารัตน์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และคณะทำงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ จากคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

www.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5810614938989086/