หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-15 13:57:51

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต

โดย อาจารย์ ดร.ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล (อาจารย์ผู้สอน)