หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 11:23:18

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสวนสุนันทา

ภาพเพิ่มเติม CLICK