หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:43:46

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5188177694566150/5188176777899575/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th