หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฏฐณิชา ดวงจรัส
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฏฐณิชา ดวงจรัส

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:46:03

ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา” นางสาวณัฏฐณิชา ดวงจรัส  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5187455274638392/5187454531305133/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th