หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ ปิยมังคลา
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ ปิยมังคลา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:46:41

ขอแสดงความยินดีกับ “ศิษย์เก่า” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ ปิยมังคลา” ที่ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรพระนคร ประจำปีพุทธศักราช 2564” สาขาศิลปะการแสดง จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5187244484659471/5187244251326161/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th