หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชนเชิญวิทยากร บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารสาธารณะประโยชน์และเชิงพาณิชย์”
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชนเชิญวิทยากร บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารสาธารณะประโยชน์และเชิงพาณิชย์”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-10-08 10:19:05

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารสาธารณะประโยชน์และเชิงพาณิชย์” ในรายวิชา MPC5102 นวัตกรรมการสื่อสาร (Commication Innovation) ให้กับนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา