หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-06-10 09:59:00

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (รอบแรก) โดยมีท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ ราชบัณฑิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นคณะกรรมการในการสอบในครั้งนี้