หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-10 09:06:16

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา อาคาร 21 ชั้น 1