หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวณัฐติมา ลิ้นปราชญา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การบริหารทางการศึกษาผลสัมฤทธิ์โรงเรียนวิธีพุทธในกรุงเทพมหานคร"
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวณัฐติมา ลิ้นปราชญา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การบริหารทางการศึกษาผลสัมฤทธิ์โรงเรียนวิธีพุทธในกรุงเทพมหานคร"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-08-09 14:09:38

ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" นางสาวณัฐติมา ลิ้นปราชญา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การบริหารทางการศึกษาผลสัมฤทธิ์โรงเรียนวิธีพุทธในกรุงเทพมหานคร"


 http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

 www.grad.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th