หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของพระอดิศร แก่นมะนิตัน (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของพระอดิศร แก่นมะนิตัน (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-08 09:45:18

++การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา++ 

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับพระอดิศร  แก่นมะนิตัน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนในการพัฒนาพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน" เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑ู๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น ๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

 www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru #บัณฑิตวิทยาลัย