หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-04-07 13:54:44

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

     ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

     ๒. สำเนาหนังสือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ สพฉ ๐๓/๐๐๓๗๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการและแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน https://www.niems.go.th/๑/Ebook/Detail/๑๑๙๗๗?group=๑๐ 

    ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือดังกล่าวโดยสามารถ Download file ได้ที่เว็บไซด์เดิมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อประชาสัมพันธ์:หัวข้อหนังสือเวียน  

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/4494284110622182/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th