หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-04-07 13:21:01

สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ที่ ๒.๑.๑ ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ≥ ๕๕.๐๐) มีแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน การเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานท่านที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/4494225260628067/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th