หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์เชิงบูรณาการทางการสื่อสาร หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์
การเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์เชิงบูรณาการทางการสื่อสาร หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 11:17:29

หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขานรับนโยบายรัฐบาล ปรับตัว COVID-19 สู่ E.D.-20 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา และอาจารย์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร จึงได้จัดแนวทางการจัดการเรียนสอนผ่านสื่อออนไลน์ อินเทอร์เน็ต จัดการสอนและวัดผลประเมินผลในรูปแบบของ Project based learning, Assignments, Independent Study, Research และการเรียนรู้จากโลกเสมือนจริง

ในรายวิชา DCA203 ระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์เชิงบูรณาการทางการสื่อสาร โดย ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา อาจารย์ผู้สอน และกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาร่วมกับทีมนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 2 และ 3 เพื่อแบ่งปันมุมมองด้านการวิจัยผ่านปรากฎการณ์ทางสังคม ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Application และการสื่อสารในรูปแบบสมัยใหม่ โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในภาวการณ์ สอดรับกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) จากเทคโนโลยีการสื่อสาร (Technology Distruption) ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบถอนรากถอนโคนรูปแบบเดิม หรือ Education Disruption (E.D.) ที่บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนในระดับปริญญาเอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ