หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ "การวิจัยและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลสู่ความยั่งยืน"
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ "การวิจัยและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลสู่ความยั่งยืน"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-07 14:32:34

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ "การวิจัยและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลสู่ความยั่งยืน"

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย   ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ "การวิจัยและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลสู่ความยั่งยืน" ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อาจหาญ คุณสุนทรกิจ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันวิจัยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ ดร.อำนวย เถาตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖  ด้วยรูปแบบออนไลน์ Zoom meeting