หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ได้จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ได้จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 10:59:24

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ได้จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.), ผศ.ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว, ดร.สวัสดิ์ อโณทัย, ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต และอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารศรีจุฑาภา (อาคาร 21)