หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-11-05 10:35:22

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 คน ได้แก่ 

นายเจมส์ พึ่งผล

โดยคณะกรรมการสอบในครั้งนี้ได้แก่ 

1. ดร.เภสัชกรหญิงวรัญญา อรุโณทยานันท์ ประธานกรรมการสอบ

2. อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า อาจารย์ที่ปรึกษา

3. รศ.ปรีชา กลิ่นรัตน์ กรรมการผู้ทรงเฉพาะด้าน

4. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการและเลขานุการ