หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-11-05 17:13:10

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 2 คน ได้แก่

นางสาวเกียรติสุดา เชื้อสุพรรณ, นางสาวปภัสรา สังข์สุข โดยคณะกรรมการสอบในครั้งนี้ได้แก่ 

1. นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการสอบ

2. รศ.ปรีชา กลิ่นรัตน์ กรรมการผู้ทรงเฉพาะด้าน

3. ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการผู้ทรงเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัย

4. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการและเลขานุการ