หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-05-06 12:53:01

ระชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย

                เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ทีมงานบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะทำงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา  ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ จากคณะมนุษยศาสตร์ และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ ตัวแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

www.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5778789742171606

#SSRU #GRADSSRU #บัณฑิตวิทยาลัย