หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-09-10 15:04:47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 26 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


..