หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-03 15:41:48

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา