หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ Mrs. Zhang, Longjiao (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ Mrs. Zhang, Longjiao (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-03 15:30:06

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของ Mrs. Zhang, Longjiao

Advisor; Asst. Prof. Dr. Suttipong Boonphadung