หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ Miss Chen Lin (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ Miss Chen Lin (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-03 15:26:11

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของ Miss Chen Lin  

Advisor; Assoc.Prof.Dr. Nuntiya Noichun