หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-03 14:47:04

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ และ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบออนไลน์ google meet โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้

รศ.ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ประธานกรรมการ

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม  กรรมการ

ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการ

อาจารย์ศศิเพ็ญ  ครุธชั่งทอง  เลขานุการ

ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #สาธารณสุขศาสตร์ #บัณฑิตวิทยาลัย