หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-03 14:24:16

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาแก่ชาวโลก และเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก โดยพระโกณฑัญญะเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th