หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย
จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-03 14:15:35

Google Scholar เป็นการให้บริการในการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความในวารสารวิชาการต่างๆ 

จึงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง...

เมื่อมีคนใช้จำนวนมาก ในแต่ละปีจึงมีการจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั่วโลก 2 ครั้ง โดยนับจากจำนวนการอ้างอิง

ของไทยเราในต้นปี 2023 นี้ กับครึ่งปีหลัง กลุ่มผู้นำอันดับไม่ต่าง 

แต่จำนวนการอ้างอิง (citation) เพิ่มมากขึ้นทุกสถาบัน

https://gooduniversity.net/googlescholar/