หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-03 14:09:57

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

หลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบออนไลน์ google meet โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้

รศ.ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ประธานกรรมการ

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม  กรรมการ

ดร.วรชาติ  เฉิดชมจันทร์ กรรมการ

อาจารย์ศศิเพ็ญ  ครุธชั่งทอง  เลขานุการ

ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #สาธารณสุขศาสตร์ #บัณฑิตวิทยาลัย