หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-04-02 13:37:54

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยการนำของ อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ” ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4477989825584944/4477989448918315/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th