หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-03 09:30:32

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)

วันศุกร์ที่  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)” เป็นวันที่ ๒ ของการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับ และเทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน   ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ๒๕๖๔” รวมถึง workshop แนะนำให้คำปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการแก่ผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร. 02-1601174 ต่อ 18

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #IThesis