หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-03 09:56:53

โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566  ผศ.ดร.เมธา หริมเทพาธิป อาจารย์สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหัวหน้าโครงการศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับเกียรติจากพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.) เชิญสอนในฐานะอาจารย์พิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายของโครงการ We Oneness #มูลนิธิสหธรรมิกชน #และโครงการศูนย์พอเพียงศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ #พุทธธรรมเชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้เกิดการสร้างสรรค์ ปรับตัว ร่วมมือ และแสวงหา ที่สอดคล้องกับกระบวนทรรศน์ปัจจุบัน (Moderate Postmodern Paradigm) โดยได้รับทุนจาก สสส. เพื่อการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในหลักสูตรดังกล่าวนี้

กระบวนกรคนสำคัญ ได้แก่ คุณปลาเข็ม และคุณออย นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาวะธรรมแบบง่ายๆ เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความตระหนักรู้และสุขภาวะทางปัญญาให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อมๆ กัน ในรูปแบบ active learning เชิงพุทธปรัชญา จิตวิทยา และศิลปะ

ข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร. 02-1601174 ต่อ 34

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #IThesis #สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์

#โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา

#สาขาพุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

#มูลนิธิสหธรรมิกชน

#WeOneness

#สสส