หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-02 11:20:32

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)

วันพฤหัสบดีที่  ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับ และเทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน   ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ๒๕๖๔” รวมถึง workshop แนะนำให้คำปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการแก่ผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร. 02-1601174 ต่อ 18

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #IThesis