หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-02 18:08:46

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. ๒๕๖๔ และการซื้อขายงานวิจัย” รวมถึง workshop แนะนำให้คำปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการแก่ผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย