หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-02 17:41:56

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ 

Cr.กันยากร สุจริตเนติการ /ถ่ายภาพ

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา