หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณภาณุพงศ์ บุญเมือง”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณภาณุพงศ์ บุญเมือง”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:55:57

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณภาณุพงศ์ บุญเมือง” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “รูปแบบความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5154751117908808/5154750067908913/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th