หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณมาลินี บ้านรักสุขภาพ”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณมาลินี บ้านรักสุขภาพ”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:56:36

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณมาลินี  บ้านรักสุขภาพ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขตภาคกลาง ประเทศไทย” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5154729634577623/5154728527911067/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th