หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเจือศรี พูนพิพัฒน์”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเจือศรี พูนพิพัฒน์”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:57:00

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณเจือศรี พูนพิพัฒน์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5154691707914749/5154690757914844/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th