หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเสาวรจนีย์ เสาเกลียว”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเสาวรจนีย์ เสาเกลียว”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:57:21

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณเสาวรจนีย์ เสาเกลียว” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “เสน่ห์วิถีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดปทุมธานี” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5154634374587149/5154633214587265/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th