หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสุกัลญา ทับทิม”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสุกัลญา ทับทิม”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:57:46

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณสุกัลญา  ทับทิม” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “บุพปัจจัยของพฤติกรรมการยอมรับวัคซีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมาหานคร” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5154485484602038/5154484621268791/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th