หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "MISS Xiaopu Guo”
ขอแสดงความยินดีกับ "MISS Xiaopu Guo”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:02:10

ขอแสดงความยินดีกับ  "MISS Xiaopu Guo” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หัวข้อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ในรูปแบบออนไลน์ google meet

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5154186727965247/5154186084631978/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th