หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 11:43:43

มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที22

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/GRAD-SSRU