หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ
การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 11:37:05

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape)” ในรายวิชา MPC5102 นวัตกรรมการสื่อสาร (Commication Innovation) ให้กับนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา