หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-04-01 07:31:29

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ” จากคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/4471463389570921/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th