ผลการค้นหา : แพทย์แผนไทย

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปร.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับการต ...
2019-08-08 15:58:22
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วท.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับกา ...
2019-08-08 15:58:10
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดโครงการการวิจัยและพัฒนาในระดับพรีคลินิค
วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดโครงการการวิจัยและพัฒนาในระด ...
2018-12-17 09:59:35
บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ...
2018-11-05 17:13:10
บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ...
2018-11-05 10:32:45
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ...
2018-11-05 10:35:22
บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 61 บรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก ...
2018-11-20 09:21:31
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จ ...
2018-11-16 19:47:36