ผลการค้นหา : เรียนต่อป.เอก

การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2 ...
2020-09-16 11:39:32
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2 ...
2020-09-16 11:40:07
7 วารสารวิชาการไทย (อ่านได้ฟรี)
“วารสารวิชาการถือเป็นพื้นที่สำคัญในการเผยแพร่ถกเถียงความรู้ต่างๆ ปัจจุบันด้วยการลดต้นทุนแ ...
2020-09-16 11:15:25
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2 ...
2020-09-16 11:11:55
โครงการ "คลินิกวิจัย (SS&RU Research Clinic) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การขอรับบริการปรึกษาการทำงานวิจัยโครงการ "คลินิกวิจัย (SSRU Research Clinic) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
2020-09-03 15:21:00
บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563
บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ และ "ปรัชญาทั่วไป&q ...
2020-09-03 15:00:43
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ "สัมมนาปรัชญาและจริยศาสตร์"
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ "สัมมนาปรัชญาและจริยศาสตร์" โดยศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจื ...
2020-09-03 11:16:10
การเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์เชิงบูรณาการทางการสื่อสาร หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขานรับนโยบายรัฐบาล ปรับตัว COVID-19 สู่ E.D.-20 ตา ...
2020-09-03 11:17:29
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและการออกแบบการวิจัยด้านการบริหารการพัฒนา
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและการออกแบบการวิจัยด้านการบริหารการพัฒนาโดย พ.ต.อ ...
2020-09-03 11:03:55
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯ
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯโดย ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ (อาจารย์ผู้สอน)ณ ห้องเรียนอาคาร 3 ...
2020-09-03 11:04:57