ผลการค้นหา : เรียนต่อป.เอก

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับดุษฎีบัณฑิต
วันที่ 5 มกราคม 2562 ช่วงเย็น หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา เ ...
2019-01-16 09:42:48
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการธุรกิจท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจใหม่
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ช่วงบ่าย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสัมมน ...
2019-01-16 09:42:25
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา ทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ช่วงบ่าย หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายว ...
2019-01-16 09:41:41
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยทางด้านธุรกิจ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสถิติชั้นสูงสำ ...
2019-01-16 09:41:05
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารขั้นสูง
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา ระเบี ...
2019-01-16 09:40:42
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เปิดเรียนวันแรก ภาคเรี ...
2019-01-16 09:39:39
บรรยากาศการเรียนการสอนสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 บรรยากาศการเรียนการสอนวันสุดท้ายสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561นัก ...
2018-12-03 15:04:30
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิงยุ ...
2018-12-17 10:01:34