ผลการค้นหา : เครือข่าย

สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หมู่บ้านสระนา โดยการเผยแพร่สื่อก ...
2020-09-03 15:09:43
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมรายได้ของชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน กลุ่มเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง โดยการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไล ...
2020-09-03 15:10:11
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ สรรพคุณ และการตลาด
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการ บริษัทมิลลิเมด จำกัด โดยการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไล ...
2020-09-03 15:11:27
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การนวดเพื่อสุขภาพ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในพระสั ...
2020-09-03 15:12:04